PROJEKTY

Zmagania z ortografią

Zbliżenie na okładkę słownika ortograficznego

Projekt edukacyjny „ Zmagania z ortografią” obejmuje uczniów klas II- VIII. Czas jego trwania przewidziany został na cały rok szkolny 2021/2022.

CELE PROJEKTU:

 • Utrwalanie poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
 • Wdrażanie do dbałości o poprawne zapisywanie wyrazów.
 • Uczenie systematycznej pracy.
 • Pobudzanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

ZAKRES MATERIAŁU DLA UCZNIÓW:

 • Reguły ortograficzne i interpunkcyjne poznane w klasach II-VIII.
 • Ćwiczenia ortograficzne z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do języka polskiego.
 • Znajomość pisowni wyrazów podanych przez nauczyciela.

ZASADY PROJEKTU

 • Każdego miesiąca nauczyciele poloniści/edukacji wczesnoszkolnej przygotowują zestaw słownictwa dla poszczególnych grup wiekowych i dyktando, uwzględniające te słowa.
 • Uczniowie muszą mieć co najmniej dwa tygodnie na opanowanie podanego materiału.
 • Uczniowie danych klas piszą tego samego dnia dyktando.
 • Nauczyciele sprawdzają prace uczniów i wystawiają każdemu ocenę cząstkową.
 • Oceny zostają wpisane do dzienników lekcyjnych.
 • Nauczyciel uczący w danej klasie wylicza średnia klasy, ilość popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz podaje nazwiska tych osób, które napisały dyktando bezbłędnie lub popełniły 1-2 błędy interpunkcyjne.
 • Wyniki zostają podane do wiadomości wszystkich uczniów i wywieszone w gablocie polonistycznej na pierwszym piętrze.
 • Uczniowie, których nazwiska najczęściej pojawiały się na tablicy informacyjnej, będą zwycięzcami projektu ( na każdym poziomie) i otrzymają tytuł „ Szkolnego Mistrza Ortografii”.
 • Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Powrót