Wizerunek narodu, społeczności, rodziny tworzymy na przestrzeni roku, pokoleń, życia w oparciu o wspólne działania. W poznaniu historii naszej szkoły pomocną będzie Szkolna Izba Tradycji. Jest ona, niewątpliwie, miejscem, gdzie kolejne pokolenia uczniów mogą zaznajomić się z przeszłością oraz teraźniejszością Szkoły Podstawowej nr 1, ale i historią miasta czy kulturą regionu. Absolwenci oraz pedagodzy, którzy pracowali sieradzkiej „Jedynce”, odwiedzając Szkolną Izbę Tradycji, będą niejednokrotnie wzruszać się w czasie oglądania zgromadzonych w niej pamiątek. Dlatego pragniemy, by to ważne miejsce spełniło funkcję poznawczą, wychowawczą i edukacyjną. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o ludziach związanych ze szkołą, lokalnej historii i kultury do obejrzenia Szkolnej Izby Tradycji bądź naszej strony internetowej.

Podziękowania

Za przekazanie eksponatów:
p. Jerzemu Nowakowi („Hetman”)
p. Elwirze Królewicz
p. Anecie Ślipek
p. Elżbiecie Stężalskiej

Za wypożyczenie eksponatów:
p. Beacie Kopka
siostrom Urszulankom

Za pracę przy urządzaniu i dekorowaniu Izby:
p. Annie Oraczyk-Jabłońskiej
p. Agacie Tomasik-Mucha

Za przekazanie pieniędzy na zakup dekoracji:
p. Rafałowi Kuźniakowi
(Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Zakładu Energetycznego Łódź – teren S. A.)
p. Leszkowi Plich (członek Zarządu ds. Dystrybucji)
Radzie Rodziców – działającej w SP 1 w Sieradzu

Opiekunowie Izby Tradycji: Julita Majdzińska, Elżbieta Stężalska

Szanowni Państwo!

„Życie to droga od marzeń do wspomnień”.
Ten aforyzm w pełni oddaje nastrój wyjątkowego święta, jakim jest Jubileusz 85-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Stanowi on niecodzienną okazję powrotu do źródeł, których niezbywalną częścią jest także nasza placówka. Cechą znamienną dla wszystkich jubileuszy jest nagłe uzmysłowienie sobie szybko upływającego czasu i nieodparta chęć wracania do początku, do historii i ludzi, którzy ją tworzą.

Dzięki temu możemy dziś znacznie więcej wiedzieć i śmielej dowodzić, iż rodowód szkoły sięga 1923 roku. Oglądając się za siebie i analizując 85 lat można dowieść, że wizerunek „Jedynki kształtowały świadomie lub bezwiednie rzesze ludzi zarówno tych znanych jak i prawie anonimowych, dzisiaj wspominanych tylko przez najbliższych i najbardziej zaprzyjaźnionych towarzyszy szkolnych wzlotów i upadków. Co ich łączy? Otóż łza w kąciku oka, gdy ktoś wspomina popularną „Jedynkę oraz absolwenci poszukujący byłej pani od polskiego, przyrody, matematyki, z którą trzeba trochę poplotkować I niech tak właśnie pozostanie

85 lat to zaledwie chwila w historii, ale dla człowieka to całe życie. Wiele pokoleń młodych sieradzan spędziło w murach „Jedynki okres najwspanialszego czasu dzieciństwa i młodości. Dzieje Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta to czas wojennej zawieruchy oraz burzliwych przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych w naszej Ojczyźnie, które w naturalny sposób oddziaływały na rzeczywistość placówki. Przeszłość naszej szkoły jest imponująca. I chociaż każde pokolenie korzysta z innego elementarza wiele postaci i zdarzeń są niezapomniane i najważniejsze dla szkoły. Wspomnieć tu należy o moich wspaniałych poprzednikach, którzy wiele pracy włożyli w to, aby stara, poczciwa „Jedynka funkcjonowała właściwie

Reforma systemu edukacji spowodowała znaczne zmniejszenie liczby uczniów. Mimo to staramy się zachować w szkole przyjazną, pełną zaufania atmosferę. Atmosferę wzajemnego szacunku wszystkich współistniejących ze sobą stanów szkolnych. Partnerstwo, jawność wymagań i oczekiwań oraz kryteriów oceny pracy zaowocowało efektywnością nauczania.

Dlatego jestem dumna, że mogę kierować szkołą, która zajmuje znaczące miejsce na mapie edukacyjnej naszego miasta. Jest to zasługą wspaniałej kadry nauczycielskiej, pracowników administracji i obsługi. To oni czuwają nad rozwojem i wspierają dążenia uczniów do budowania poznawczej samodzielności oraz dbają o zapewnienie optymalnych warunków do nauki w szkole.Jestem pewna, że przy takim jak dziś wsparciu ze strony organu prowadzącego, władz oświatowych, rodziców oraz innych sprzymierzeńców, mury szkoły opuszczać będą absolwenci na miarę naszych oczekiwań, którzy z dumą powiedzą, iż zdobyli tu solidne wykształcenie, przydatne w dalszych etapach ich edukacji.

Szkoła ma szczęście do prawdziwych przyjaciół. Wymienić w tym miejscu należy rodziców uczniów, absolwentów, kierowników wielu zakładów i instytucji wspierających naszą placówkę w realizacji zadań. Szczególne miejsce wśród nich zajmują Władze Miasta Sieradza i Kuratorium Oświaty, które otaczają nas pomocą i codzienną troską. Wszystkim naszym przyjaciołom z okazji jubileuszu 85-lecia w imieniu społeczności szkolnej składam serdeczne wyrazy podziękowania

Opracowała: mgr Elwira Królewicz

Kalendarium

1923

Otwarcie Pierwszej Szkoły Powszechnej nr 1 męskiej w Sieradzu działającej w dwóch budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 48 i ul. Warckiej nr 12

1924 27 XI

Podjęcie przez Radę Miejską decyzji o wybudowaniu nowego „gmachu szkolnego na pomieszczenia miejskich szkół powszechnych na placu miejskim przy alei Kościuszki”.

1927

Oddanie nowego gmachu szkolnego do użytku i przeniesienie do niej chłopców ze Szkoły Powszechnej nr 1.

1928 3 IV

Przekazanie szkole sztandaru i nadanie jej imienia Władysława Stanisława Reymonta.

1939 10 XI

Aresztowanie Mariana Sołhaja (pierwszego kierownika szkoły) i Zygmunta Górecznego (nauczyciela).

14 XI

Rozstrzelanie na cmentarzu żydowskim w Sieradzu Mariana Sołhaja i Zygmunta Górecznego
1939-1945 Zamknięcie szkoły dla polskich dzieci.

1945 I-II

Nowy etap w historii szkoły. Odradzanie się placówki dzięki inicjatywie i wysiłkowi całego społeczeństwa.

1945 14 II

Szkoła rozpoczęła pracę pod kierownictwem Jana Kościelskiego w niespełna miesiąc od wyzwolenia Sieradza (23 stycznia 1945r.)

1946

Naukę w szkole rozpoczęły również dziewczęta.

1950

Szkoła stała się Szkołą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o charakterze laickim (do 1956r.).

1961 16 IX

Oddanie do użytku nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

1962-1963

W związku z wprowadzeniem 8-klasowego obowiązku szkolnego zostały wprowadzone nowe plany i programy nauczania do kl. I-III, w roku szkolnym 1963/1964 dla kl. IV-V, a dla kl. VI-VIII w kolejnych latach.
1967-1969 Obowiązki kierownika szkoły objęła Stanisława Supeł.

1969

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej umocowanej na ścianie frontowej szkoły dla uczczenia pamięci nauczycieli oraz pracowników oświaty straconych przez okupanta w czasie II wojny światowej.

1969-1984 Pan Bolesław Zwoliński pełni funkcję dyrektora szkoły.

1969 20 X

Rozpoczęcie przez Stefanię Sierzchałę eksperymentu nauczania matematyki w klasach I-III metodą czynnościową i rozpowszechnienie jego wśród nauczycieli Sieradza i powiatu.

1975

Powstanie boiska sportowego, którego nawierzchnię wyasfaltowano dwa lata później.

1976-1977

Wprowadzenie elementów jednolitego systemu wychowania Heliodora Muszyńskiego.

1977

Rozpoczęcie generalnego remontu budynku szkolnego. Na czas trwania remontu uczniom i nauczycielom sieradzkiej „Jedynki” gościny udzieliła Zbiorcza Szkoła Gmina w Sieradzu (obecne Gimnazjum nr 3)

1980 4 II

Rozpoczęcie nauki w nowo wyremontowanej szkole.

1980 12 XI

Nadanie Zbiorowej Odznaki „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.

1983 14 X

Przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty i Wychowania za całokształt pracy dydaktyczno wychowawczej.

1984-1990 Obowiązki dyrektora szkoły pełni Stefania Sierzchała.

1985 16 VII

Nadanie Tytułu Zasłużonego Dla Miasta Sieradza przez Miejską Radę Narodową w Sieradzu.

1985 6 XII

Odsłonięcie przed budynkiem szkoły popiersia patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta. Otwarcie Izby Tradycji Szkoły. Ufundowanie i przekazanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru.
1990-2001 Obowiązki dyrektora szkoły pełni Michalina Wójciak.

1993

Wyróżnienie przez Ministra Kultury i Sztuki dyplomem honorowym za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.

1994-1995

Szkoła jako pierwsza placówka oświatowa w województwie przystąpiła do realizacji Programu Edukacyjnego „Przedsiębiorczość” w ramach Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Prowadzącą i opiekunem programu została Elżbieta Kacprzak – pedagog szkolny.

1996-1997

Realizacja programu profilaktyki uzależnień „Elementarz 7 kroków” prowadzony przez Bożenę Brzeską. Program „Spójrz inaczej” realizowany przez Kołodziejczyka i Agnieszkę Sobczyk w kl. I-III.

Klasy autorskie prowadzone według programu „Europa moim domem” przez Anitę Kapek i Renatę Stręgiel. Modernizacja sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze.

1998

W wyniku przeprowadzonej reformy oświatowej szkoła stała się placówką sześcioklasową.

VII -VIII
Podłączenie budynku szkoły do ciepłowni miejskiej. Nowe szatnie w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Dostosowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię komputerową. Przekazanie w darze nowego sprzętu audiowizualnego przez Prezydenta Miasta Sieradza do biblioteki szkolnej oraz zakup stolików i krzeseł. Wymiana okien, drzwi oraz częściowe pomalowanie elewacji budynku szkoły.

2 X
Podpisanie w Gaggenau umowy o współpracy pomiędzy tamtejszą Redlschule i Szkołą Podstawową nr1 w Sieradzu.

1999 14 VI

Przyjazd grupy uczniów z Gaggenau z opiekunami. W naszej szkole dyrektorzy szkół Norbertem Lais, Michalina Wójcik i Prezydent Miasta Sieradza Krzysztof Michalski podpisali potwierdzenie „Aktu Partnerstwa”, tym razem sformułowanego w języku polskim. Umowa zakładała między innymi wymianę uczniów, nauczycieli, a także spotkania przedstawicieli obu szkolnych społeczności.

1999 6 XII

Oficjalne otwarcie szkolnego sklepiku „Dusigrosz”.

2000

Wprowadzenie Statutu Szkoły nadanego przez Radę Miasta oraz wewnętrznego systemu oceniania.
2 III
Przyjęcie uchwałą Rady Pedagogicznej Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.
VI
Po raz ostatni pożegnano uczniów klas VIII.
IX
Nauczyciele przystąpili do nowej formy awansu zawodowego.
23 -28 IX
Przyjazd uczniów z Gaggenau.

2000-2008

Udział w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez „Towarzystwo „Nasz Dom” w celu zebrania funduszy na rzecz osieroconych dzieci.

2000-2001

Realizacja programu profilaktyki „Drugi Elementarz”, czyli „Program siedmiu kroków”.

2001

Wizyta uczniów SP nr 1 w Gaggenau.
2001-2002 Funkcję dyrektora szkoły objęła pani Elwira Królewicz.

2002 17 VI

Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu do programu „Szkoła z klasą” – akcji „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego. Rada pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu do programu „Szkoła promująca zdrowie”. Realizacja programów profilaktycznych: „Drugi Elementarz – program 7 kroków”, „Przemoc wobec dzieci”, „Przemoc w rodzinie”, profilaktyka stomatologiczna „Zdrowy uśmiech”.
VI
Uczniowie klas szóstych przystąpili po raz pierwszy do sprawdzianu zewnętrznego.

2002-2003 9 IX

Rada pedagogiczna przyjęła „Program rozwoju szkoły”.
Realizacja programu „Promocja zdrowia w szkole” w obszarze: „Higiena osobista i otoczenia” w celu zdobycia Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i wstąpienie do Międzynarodowej Sieci Szkół Promującej Zdrowie.
Realizacja programów profilaktycznych: „Przemoc wobec dziecka”, „Zły dotyk”, „Spójrz inaczej”, „Lider”, „Jestem OK.”, „Przedsiębiorczość”, „Przemoc w rodzinie”.
Uzyskanie Certyfikatu „Szkoła z klasą” – akcji „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego.
Realizacja programu profilaktycznego „Serce na start”.
Wizyta uczniów z Gaggenau.

2003 VII -VIII

Założenie stałego łącza internetowego. Budowa przyłącza sanitarnego do sieci miejskiej. Remont instalacji kanalizacyjnej. Remont sali gimnastycznej z zapleczem. Wymiana pokrycia dachu na sali gimnastycznej. Modernizacja toalet – II piętro i suterena.

2003-2004

Założenie „Księgi absolwentów szkoły”.
Założenie strony internetowej szkoły.
Realizacja programów profilaktycznych: „Bezpieczna szkoła”, „Ja nie będę się bił”, „Stop agresji”, „Jak radzić sobie z agresją w szkole”, „Przemoc wobec dzieci”.

2004

Szkoła zdobyła III miejsce, nagrodę pieniężną oraz wyróżnienie w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego za projekty: „W krainie baśni” oraz cykl imprez „Obchody Święta Patrona Szkoły”.

2004-2005

Realizacja programów profilaktycznych: „Jak sobie radzić z agresją w szkole?”, „Nieśmiała Księżniczka”, przeprowadzony przez Centrum Edukacji w Bielsku Białej, „Powiedz to ładniej”, „Jestem bezpieczny”, ‘Kto śpiewa troski rozwiewa”, „Jestem OK”, „Spójrz inaczej”,„Ja nie będę się bił”.
Urządzenie II pracowni komputerowej.
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem bibliotecznym MOL Optimum do biblioteki szkolnej.
Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy. Remont szatni klas IV-VI. Wymiana nawierzchni podłóg w salach lekcyjnych. Remont nawierzchni podłóg korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Wymiana instalacji elektrycznej. Remont i ocieplenie I pracowni komputerowej. Wymiana lamp oświetleniowych. Wymiana instalacji odgromowej.
14 XI
Opracowanie „Programu Rozwoju Szkoły na lata 2006-2011”. Modernizacja instalacji nagłaśniającej. Instalacja systemu telewizji przemysłowej.

2005-2006

Realizacja programów profilaktycznych: „Przemoc w szkole”, „Bez agresji”, „Jak sobie radzić z agresją?”, „Bezpieczna szkoła”, „Spójrz inaczej”, „Umiemy mówić i słuchać”, „Możemy się zaprzyjaźnić”, „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” oraz udział uczniów w profilaktycznej bajce interaktywnej „W krainie Shreka, czyli osioł w opałach” przedstawionej przez Teatr Grecki Katharsis
z Krakowa.
Remont i ocieplenie I pracowni komputerowej. Wymiana lamp oświetleniowych. Wymiana instalacji odgromowej.

2006-2007

IX
Przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii ”Szkoła bez przemocy”.
14 XI
Opracowanie „Programu Rozwoju Szkoły na lata 2006-2011”.
Przystąpienie do programu „Serce na start” dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Realizacja programu edukacyjnego: „Smak zdrowia” w klasach pierwszych.
Realizacja programów profilaktycznych: „Nieśmiała księżniczka”, „Jak radzić sobie z agresją w szkole?”, „Ratujemy i uczymy się ratować oraz udział uczniów klas I-III w spektaklu profilaktyczno-wychowawczym „Wielka draka górskiego świstaka” oraz uczniów kl. IV-VI w programie profilaktycznym zaprezentowany przez teatr z Krakowa.„Requiem straconych dni” profilaktyka uzależnień.
Osuszanie i remont biblioteki. Zakup nowego umeblowania.
Remont archiwum i Izby Tradycji.
Rozbudowa systemu antywłamaniowego.

2007-2008

XII
Udział w Jarmarku sieradzkim – prezentacja dorobku plastycznego i literackiego naszych wychowanków.
9-13 VI
„Szkolny Tydzień Profilaktyki”
14 VI
Festyn „Razem się uczymy, razem się bawimy”.
Przystąpienie do ogólnopolskiego programu profilaktyki próchnicy zębów pod nazwą „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.
Realizacja programów profilaktycznych: „Jestem bezpieczny”, „Zero tolerancji dla przemocy i agresji”, Jak nie przegrać na starcie?” – przemoc, agresja – jak pomagać sobie i innym?”, „Jak nie przegrać na starcie?” – substancje uzależniające, nikotyna, alkohol, narkotyki”, „Razem gramy, wygrywamy – agresja i przemoc uwarunkowana stresem”, „Kto śpiewa troski rozwiewa” – program profilaktyki agresji i przemocy w szkole z zastosowaniem muzykoterapii i terapii zabawą oraz Program zajęć profilaktycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla uczniów klas I-III.
Remont świetlicy i pomieszczeń gospodarczych.
Modernizacja bloku żywieniowego.

2008-2009

14 X
Obchody Jubileuszu 85-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.

2009

IX
Realizacja programu ekologicznego współfinansowanego przez WFOŚiGW „Jesteśmy częścią przyrody”( realizację programu zakończono w VI 2014r.)
XI
Zorganizowanie VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „ Kto Ty jesteś?”

2010

Rozpoczęcie realizacji projektu „ Kolorowy parasol” współfinansowanego przez Umie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ” ( realizację programu zakończono w 2012r.)
III
Zorganizowanie IX Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
V
Festyn rodzinny – „ Razem się uczymy, razem się bawimy”
XI
Zorganizowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „ Kto Ty jesteś?”

2011

III
Zorganizowanie X Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
V
Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”
XI
Zorganizowanie IX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „ Kto Ty jesteś?”
X-XI
Realizacja programów profilaktycznych – edycja jesienna
XII
Zorganizowanie imprezy integracyjnej „ Sobota bez telewizora”. Zaprezentowanie przedstawienia jasełkowego podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

2012

I
Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej UNICEF-u „ Wszystkie kolory świata”. Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „ Radość tworzenia”. Uroczyste podsumowanie programu unijnego „ Kolorowy parasol”
III
Zorganizowanie XI Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”. Impreza integracyjna dla rodziców „ Jakie tajemnice kryje w sobie wielkanocne jajko?``
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
IV-V
Realizacja programów profilaktycznych – edycja wiosenna
V
Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”. Festyn rodzinny – „ Razem się uczymy, razem się bawimy”. Udział w Festiwalu recyklingu. Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”
VI
Rozpoczęcie tworzenia placu z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi na terenie boiska szkolnego
VII-VIII
Modernizacja elewacji budynku szkoły
IX
Utworzenie nowej pracowni komputerowej
Wyposażenie szkoły w wewnętrzną sieć hydrantową. Zorganizowanie X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „ Kto Ty jesteś?”
X-XI
Realizacja programów profilaktycznych – edycja jesienna
XII
Zorganizowanie imprezy integracyjnej „ Sobota bez telewizora”. Udział w Jarmarku Adwentowym

2013

I
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „ Radość tworzenia”
III
Zorganizowanie XII Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
V
Festyn rodzinny – „ Razem się uczymy, razem się bawimy”. Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”
IV-V
Realizacja programów profilaktycznych – edycja wiosenna
IX
Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole
X
Udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca – bicie rekordu Europy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
X-XI
Realizacja programu profilaktycznego „ Bezpiecznie i zdrowo” w klasach I-III – edycja jesienna
XI
Zorganizowanie XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „ Kto Ty jesteś?”
XII
Zorganizowanie imprezy integracyjnej „ Sobota bez telewizora”. Udział w Jarmarku Adwentowym
2014
Udział w ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „ Szkoła w ruchu”, zdobycie certyfikatu „ Szkoły w ruchu”
I
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „ Radość tworzenia”. Udział w imprezie „ Budujemy miasto rodzinne z marzeń- bez używek i przemocy)
III
Zorganizowanie XIII Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
IV-V
Realizacja programów profilaktycznych – edycja wiosenna
V
Festyn rodzinny – „ Razem się uczymy, razem się bawimy”. Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”
IX
Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole. Utworzenie nowej szatni z szafkami na książki i przybory szkolne dla uczniów klas IV-VI. Zorganizowanie spotkania z córką Ary Sternfelda
X-XI
Realizacja programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”- edycja jesienna
XI
Zorganizowanie XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „ Kto Ty jesteś?”
XII
Zorganizowanie imprezy integracyjnej „ Sobota bez telewizora”. Udział w Jarmarku Adwentowym

2015

I
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „ Radość tworzenia”. Udział w imprezie „ Zima w mieście- lato w sercach”
III
Zorganizowanie XIV Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
IV-V
Realizacja programów profilaktycznych – edycja wiosenna
V
Festyn rodzinny – „ Razem się uczymy, razem się bawimy”. Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”. Udział w Festiwalu recyklingu
Vi-VII
Modernizacja I części boiska szkolnego. Podłączenie szkoły do miejskiej sieci światłowodowej – SIRMAN
X-XI
Realizacja programu profilaktycznego – edycja jesienna
XII
Zorganizowanie imprezy integracyjnej „ Sobota bez telewizora”. Udział w Jarmarku Adwentowym

2016

I
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „ Radość tworzenia”
I-II
Wyodrębnienie dodatkowej części świetlicowej
III
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV „ W krainie baśni”
IV
Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu „ I Ty możesz zostać autorem/ilustratorem ulubionej baśni”
IV-V
Realizacja programów profilaktycznych – edycja wiosenna
V
Festyn rodzinny – „ Razem się uczymy, razem się bawimy”. Podsumowanie realizacji programu „ Zadbaj o swoje płuca”
VI
Udział w Festiwalu recyklingu
VII-VIII
Modernizacja korytarza w suterenie