SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 1 W SIERADZU

Deklaracja Dostępności

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2008.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021.

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Dostosowanie strony internetowej do WCAG.

Tworząc strony internetowe dla instytucji publicznych, należy spełnić wiele wymagań dotyczących jej treści, funkcji oraz dostępu. Jednym z nich jest dostosowanie witryny dla osób niepełnosprawnych, czyli spełnienie standardów WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Władysława Reymonta w Sieradzu, posiada system ułatwiający poruszanie się po stronie internetowej osobom niepełnosprawnym lub z częściową niepełnosprawnością, który spełnia wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 r.

Dla jakich grup docelowych został opracowany standard WCAG 2.0 i 2.1?

 • Dla osób słabowidzących.
 • Dla osób z problemami poznawczymi.
 • Dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Ułatwienia dostępu zapewniają:

 • Prostą obsługę za pomocą myszki oraz po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
 • Zmianę wielkości czcionki wyświetlanej na ekranie (powiększenie oraz pomniejszenie liter).
 • Opcję zmiany kolorów czcionki oraz wyróżnienia tekstu.
 • Pogrubienie tekstu w celu łatwiejszego czytania.
 • Jasne tło za tekstem ułatwiające czytanie.
 • Podkreślenie odnośników przekierowujących na inne strony.
 • Nawigowanie po stronie przy użyciu myszki i klawiatury bądź samej klawiatury (przy użyciu specjalnych skrótów klawiszowych).
 • Różne skale kolorystyczne witryny, ułatwiające jej odbiór osobom z wadami wzroku (wzmocniony kontrast, negatyw, skala szarości).
 • Umieszczenie w widocznym miejscu odnośnika do zakładki „Pomoc”.
 • Możliwość samodzielnego edytowania stylu wyświetlanych elementów.
 • Przycisk resetu pozwalający przywrócić stronę do początkowej wersji.
 • Strona jest przystosowana do obsługi przez czytniki audio typu NVDA

Dzięki widoczniej ikonie na każdej ze stron znajdujących się w domenie, osoby mające trudności z poruszaniem się po stronie z łatwością uruchomią funkcje, które pomogą im w odbiorze treści. Szczególnie ważne jest to, gdy grupą docelową naszej strony internetowej będą osoby starsze, niepełnosprawne lub mające wady wzroku.

Dodatkowym atutem jest funkcja, która pozwala na „zapamiętanie” ustawień. Dzięki niej odwiedzający stronę nie będzie musiał za każdym razem ponownie wybierać ustawień.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Malik, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp1.sieradz.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43) 827-14-21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu. Budynek nr 1: ul. Kościuszki 14,  98-200 Sieradz.

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Kościuszki. Ograniczają je schody. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków. Czynne jest w godzinach pracy szkoły. Wejścia od innych stron otwierane są tylko okazjonalnie
W budynku nie ma windy, brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu, obok budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu. Budynek nr 2: ul. Rycerska 4, 98-200 Sieradz.
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Rycerskiej. Do budynku nie prowadzą schody.  Wejście posiada podjazd dla wózków. Istnieje również wejście od strony boiska, prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Wejście główne czynne jest w godzinach pracy szkoły. Wejście od strony boiska otwierane jest tylko okazjonalnie.
Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021.