PREZYDENT MIASTA SIERADZA

informuje o udzielanych stypendiach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

       Stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie Sieradza (bez względu na miejsce pobierania nauki), których dochód netto w rodzinie nie przekracza 528,- złotych na 1 osobę.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

– pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne,

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup: podręczników (w części nie objętej Rządowym

programem dofinansowania zakupu podręczników), pomocy dydaktycznych, szkolnych itp.

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 9 miesięcy. Miesięczna kwota stypendium na jednego ucznia/słuchacza wynosi 99,20 zł.

Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 124,00 zł.

Uwaga! Świadczenia:

– wychowawcze 500 plus

– program „Dobry Start” – 300 zł na każde dziecko, nie będą wliczane do dochodu rodziny.

Stypendium przyznawane jest na podstawie WNIOSKU złożonego do Urzędu Miasta Sieradza wraz z załącznikami potwierdzającymi:
a  – sytuację materialną rodziny (zaświadczenie lub oświadczenie);
 

b – poniesione wydatki –  potwierdzone przez dyrektora szkoły (obowiązują faktury vat  lub rachunki uproszczone z datą od 1 lipca br.)

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta Sieradza (pokój nr 4) lub ze str. internet. UM od 01.08.2019 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od 16.08.2019 r.- 16.09.2019 r.  a w przypadku słuchaczy – do dnia 15.10.2019 r.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Więcej informacji na temat przyznawania stypendiów szkolnych udzielają pracownicy Urzędu Miasta  Sieradza (pokój nr 4). Informacja i druki wniosków znajdują się  na stronie internetowej: www.umsieradz.pl w zakładce „Edukacja” – „Stypendia i zasiłki szkolne”.

Sieradz, dnia 3.06.2019 r.