PROJEKTY

Pisanie nie jest trudne

Ręcznie narysowane kolorowe literki

Projekt edukacyjny „ Pisanie nie jest trudne” przeznaczony jest dla uczniów klas III-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Czas jego trwania przewidziany został na cały rok szkolny 2021/ 2022.

CELE PROJEKTU

 • Utrwalanie i rozszerzanie umiejętności formułowania różnych wypowiedzi pisemnych.
 • Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy literackiej wśród uczniów.
 • Doskonalenie praktycznego formułowania wypowiedzi pisemnych poznanych w szkole podstawowej.
 • Wdrażanie do unikania w wypowiedziach pisemnych błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych.
 • Kształcenie dbałości o estetyczny wygląd pracy i czytelne pismo.

ZAKRES MATERIAŁU DLA UCZNIÓW

 • Zasady formułowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych.
 • Ćwiczenia gramatyczno- stylistyczne dostępne w podręcznikach i przygotowywane przez nauczyciela polonistę.

ZASADY PROJEKTU

 • Projekt edukacyjny „ Pisanie nie jest trudne” trwa przez cały rok szkolny.
 • Biorą w nim udział uczniowie klas III-VIII SP nr 1 w Sieradzu.
 • Każdego miesiąca uczniowie po wcześniejszym powtórzeniu i utrwaleniu danej formy wypowiedzi pisemnej piszą pracę ( dłuższą lub krotką formę wypowiedzi pisemną) na określony temat.
 • Po sprawdzeniu prac według ustalonych kryteriów oceny wpisywane będą do dzienników. Wyniki każdej klasy prezentowane będą w gablocie szkolnej wraz z nazwiskami uczniów, którzy otrzymali 5 lub 6. Uczniowie, których nazwiska najczęściej pojawiały się na tablicy informacyjnej ,będą zwycięzcami projektu ( na każdym poziomie).
 • Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Powrót