PROJEKTY

Sprawnie liczę

Kolorowe namalowane cyfry

Projekt edukacyjny „Sprawnie liczę” przeznaczony jest dla  uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Czas jego trwania przewidziany został na cały rok szkolny 2021/20122.

CELE PROJEKTU

  1. Utrwalanie i rozszerzanie umiejętności rachunkowych.
  2. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej wśród uczniów.
  3. Doskonalenie wykonywania działań na liczbach.
  4. Wdrażanie do unikania błędów rachunkowych w zadaniach z treścią.

ZAKRES MATERIAŁU DLA UCZNIÓW

  1. Zasady kolejności wykonywania działań.
  2. Reguły dotyczące wykonywania poszczególnych działań.
  3. Ćwiczenia dostępne w podręcznikach i przygotowywane przez nauczyciela matematyki.
  4. Działania pamięciowe i pisemne w poznanym zakresie liczb.

ZASADY PROJEKTU

  1. Projekt edukacyjny „Sprawnie liczę” trwa przez cały rok szkolny.
  2. Biorą w nim udział uczniowie klas IV – VII SP nr 1 w Sieradzu.

Trzy razy w roku uczniowie po wcześniejszym powtórzeniu i utrwaleniu określonego materiału wykonują działania w formie pisemnej.

Po sprawdzeniu prac według ustalonych kryteriów oceny wpisywane będą do dzienników. Wyniki każdej klasy prezentowane będą w gablocie szkolnej wraz z nazwiskami uczniów, którzy otrzymali 5 lub 6. Uczniowie, których nazwiska najczęściej pojawiały się na tablicy informacyjnej, będą zwycięzcami projektu ( na każdym poziomie).

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Powrót